Exposée sur l'architecte Alvaro Siza - ArchiGuelma

Hot

jeudi 24 décembre 2015

Exposée sur l'architecte Alvaro Siza


Exposée sur l'architecte Alvaro Siza

Format: PDF
Nombre des pages: 53
Taille: 2,8 MB

Le contenu:

          1- Introduction.

          2- Biographie.

          3- Citations d'Alvaro siza.

          4- Grand prix spécial à Alvaro Siza. 

          5- Ses principes.

          6- Étude de quelque projets 

          7- Analyse du projet.

          8- Conclusion.   

ÉÉccoollee PPoollyytteecchhnniiqquuee dd’’AArrcchhiitteeccttuurree eett dd’’UUrrbbaanniissmmee EExxppoosséé ssuurr AA ll vv aa rr oo SS ii zz aa Réalisé par: Réalisé par: AIT AHMED AIT AHMED KKaarriimmaa SSEELLLLAAMMII HHaammzzaa GGrr..0011 Encadré par: M Kanoun Youcef AAnnnnééee uunniivveerrssiittaaiirree:: 22000066--22000077 PPllaann ddee ttrraavvaaiill  Introduction. Introduction.  Biographie. Biographie.  CCiittaattiioonnss dd''AAllvvaarroo ssiizzaa..  Grand prix spécial à Alvaro Siza. Grand prix spécial à Alvaro Siza.  Ses principes. Ses principes.  ÉÉttuuddee ddee qquueellqquuee pprroojjeettss..  Analyse du projet. Analyse du projet.  Conclusion. Conclusion. ArchiGuelma archiguelma.blogspot.com IInnttrroodduuccttiioonn AAllvvaarroo SSIIZZAA ll’’aarrcchhiitteeccttee ppoorrttuuggaaiiss PPaarrmmii lleess aarrcchhiitteecctteess dduu ppoossttee mmooddeerrnnee ArchiGuelma archiguelma.blogspot.com LLee ppoossttee mmooddeerrnnee :: eesstt uunnee ppéérriiooddee ddee ll’’hhiissttooiirree ll’’aarrcchhiitteeccttuurree aappppaarruuee eenn rrééaaccttiioonn ccoonnttrree ll’’oorrtthhooddooxxiiee mmooddeerrnniissttee aauuxx yyeeuuxx ddee nnoommbbrreeuuxx aarrcchhiitteecctteess llee ppuurriissmmee oorriiggiinnaaiirree ddee ll’’aarrcchhiitteeccttuurree mmooddeerrnniissttee aavvaaiitt ddééggéénnéérraaii eenn ddeess ffoorrmmuulleess ssttéérriilleess eett mmoonnoottoonneess.. EEllllee rreeppoossee ssuurr ddeess pprriinncciippeess tthhééoorriiqquueess ééttrrooiittss eett uunn ssttyyllee uunniiqquuee eellllee aappppeellaaiitt àà pplluuss dd’’iinnddiivviidduuaalliittéé ddee ccoommpplleexxee ddaannss llaa ccoonncceeppttiioonn eett llaa pprrééooccccuuppaattiioonn nnoouuvveellllee ppoouurr llaa ccoonnsseerrvvaattiioonn àà ll’’hhéérriittaaggee aarrcchhiitteeccttuurraallee .. BBiiooggrraapphhiiee Alvaro Siza Vieira, né en 1933 au Portugal à Alvaro Siza Vieira, né en 1933 au Portugal à MMaattoossiinnhhooss,, eesstt ll’’uunnee ddeess ggrraannddeess ffiigguurreess ddee ll’’aarrcchhiitteeccttuurree ccoonntteemmppoorraaiinnee.. SSiizzaa eesstt uunn aarrttiissttee ccoonnttrraarriiéé,, uunn ssccuullpptteeuurr ddee ll’’eessppaaccee.. AApprrèèss ddeess ééttuuddeess àà ll''EEccoollee ddeess bbeeaauuxx--arts de Porto, il arts de Porto, il travaille pour le très ouvert Fernando travaille pour le très ouvert Fernando TTaavvoorraa ((11995555--1958) 1958) DDee 11994499 àà 11995555,, iill ééttuuddiiee àà ll’’ÉÉccoollee ssuuppéérriieeuurree ddeess bbeeaauuxx--arts de Porto dirigée par Fernando arts de Porto dirigée par Fernando TTáávvoorraa ((nnéé eenn 11992233)).. LL’’ééttaabblliisssseemmeenntt ccoonnnnaaîîtt aalloorrss uunnee pprrooffoonnddee rréénnoovvaattiioonn qquuii aammoorrccee ccee ccoouurraanntt aappppeelléé ppaarr ll’’hhiissttoorriieenn ddee ll’’aarrcchhiitteeccttuurree KKeennnneetthh FFrraammppttoonn llee «« régionalisme critique régionalisme critique »».. Sculpteur et dessinateur CCiittaattiioonnss dd''AAllvvaarroo SSiizzaa ""SSii vvoouuss nnee ppoouuvveezz ppaass ccoommbbaattttrree qquueellqquuee cchhoossee,, eeffffoorrcceezz--vvoouuss ddee ll’’aacccceepptteerr "".. ""JJee ssuuiiss cceerrttaaiinn qquuee mmoonn œœuuvvrree aa ééttéé iinnfflluueennccééee ppaarr cceellllee dd’’AAllttoo,, mmaaiiss aauussssii ppaarr ddeess cceennttaaiinneess dd’’aauuttrreess aarrcchhiitteecctteess.. SSii vvoouuss iissoolleezz uunnee iinnfflluueennccee,, vvoouuss êêtteess ppeerrdduuss "".. ""JJee ppeennssee qquu’’iill ddooiitt yy aavvooiirr uunnee cceerrttaaiinnee ddiissttaannccee eennttrree llee nnaattuurreell eett ccee qquuii eesstt ffaaiitt ppaarr ll’’hhoommmmee "".. LLaa «« tradition est un défi à l'innovation tradition est un défi à l'innovation »» GGrraanndd PPrriixx ssppéécciiaall àà AAllvvaarroo SSiizzaa UUnn jjuurryy iinntteerrnnaattiioonnaall,, rrééuunnii àà ll’’iinniittiiaattiivvee ddee DDoommiinniiqquuee PPeerrbbeenn,, mmiinniissttrree ddeess TTrraannssppoorrttss,, aa ddéécceerrnnéé,, llee 11eerr jjuuiilllleett llee GGrraanndd pprriixx ddee ll’’UUrrbbaanniissmmee 22000055 àà BBeerrnnaarrdd RReeiicchheenn eett uunn GGrraanndd PPrriixx ssppéécciiaall àà AAllvvaarroo SSiizzaa.. SSeess pprriinncciippeess  LL’’iinnttééggrraattiioonn aauu ssiittee:: SSeennssiibbllee aauuxx ppaayyssaaggeess,, àà llaa ttooppooggrraapphhiiee,, AAllvvaarroo SSiizzaa ddaannss sseess ddiifffféérreenntteess rrééaalliissaattiioonnss ppoouurrssuuiitt uunnee rrééfflleexxiioonn eesstthhééttiiqquuee ttrrèèss ééllaabboorrééee iill nnee modifie pas la topographie du terrain. modifie pas la topographie du terrain. Une des premières oeuvres de Siza, qui s'intègre harmonieusement à des affleurements rocheux.  ssoouuvveenntt ssoonn aarrcchhiitteeccttuurree eesstt bbllaanncchhee,, uunniittaaiirree bbiieenn qquuee ttrrèèss aarrttiiccuullééee.. ssoonn aarrcchhiitteeccttuurree eesstt ddee cceelllleess qquuii oonntt llee pplluuss ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt eexxpplloorréé lleess vvooiieess ssttyylliissttiiqquueess oouuvveerrtteess ddaannss lleess années 1920 années 1920  UUttiilliissee ddeess ffoorrmmeess ggééoommééttrriiqquueess ssiimmpplleess.. UUnniivveerrssiittéé aalliiccaannttee EEssppaaggnnee LLaa bbaannqquuee BBoorrggeess && IIrrmmaaoo VViillaa ddoo CCoonnddee,, PPoorrttuuggaall CCeennttrree ddee mmééttééoorroollooggiiee BBaarrcceelloonnee EEssppaaggnnee KKiinnddeerrggaarrtteenn ""JJooaaoo ddee DDeeuuss "" PPeennaaffiieell,, PPoorrttuuggaall Maison BEREIS  PPoouurr AAllvvaarroo SSIIZZAA ll’’eexxpprreessssiioonn ffoorrmmeellllee ddee llaa lluummiièèrree eesstt uunn iinnssttrruummeenntt ddee ttrraavvaaiill eett nnoonn ppaass llaa mmoottiivvaattiioonn dduu ttrraavvaaiill.. Salle d’exposition  Créer des jardins intérieurs pour les enfants car la ville est un réseau d’obstacle devant leur développement physique et intellectuel,Il prit on considération la vie des habitants et leurs suggestions Jardin d'enfants( Portugal) EETTUUDDEE DDEE QQUUEELLQQUUEE PPRROOJJEETTSS SSaalloonn ddee tthhéé bbooaa nnoovvaa RRééaalliisséé eennttrree 11995588 eett 11996633 eett ccoonnssttrruuiitt eennttrree lleess rroocchheess.. RRoocchhee llaa mmeerr EEnnlleevvéé ddee llaa rroouuttee pprriinncciippaallee ppaarr eennvviirroonn 330000 mm uunn cchheemmiinn ssiinnuuoouuss aassssuurree uunnee pprroommeennaaddee aarrcchhiitteeccttuurraallee qquuii ffaaiitt ssoorrttiirr pplluussiieeuurrss ppeerrssppeeccttiivveess ddrraammaattiiqquueess dduu ccoonntteexxttee ccoommmmee iill aalltteerrnnaattiivveemmeenntt ccaacchhee eett iinnddiiqquuee llaa mmeerr eett llaa lliiggnnee dd hhoorriizzoonn  LLaa ssaallllee ddee tthhéé eett llaa ssaallllee ddee ddîînneerr oonntt uunnee oouuvveerrttuurree ssuurr llaa mmeerr.. llaa ccuuiissiinnee eett llee ssttoocckkaaggee eett llee sseecctteeuurrss ddeess eemmppllooyyééss ss’’aaddoosssseenntt aavveecc lleess rroocchhééeess.. Sur la mer IIll yy aa qquueellqquuee oouuvveerrttuurreess ssuurr lleess rroocchhééeess ppoouurr aassssuurrééee ll’’eennssoolleeiilllleemmeenntt LLaa ssaallllee ddee tthhéé eett llaa ssaallllee ddee ddîînneerr ss’’oouuvvrreenntt aauuttoouurr llaa ccrriiqquuee ddee mmeerr ..llaa ccuuiissiinnee eett llee ssttoocckkaaggee eett llee sseecctteeuurrss ddeess eemmppllooyyééss ss’’aaddoosssseenntt aavveecc lleess rroocchhééeess LLeess ffaaççaaddeess:: Toutes les Toutes les ffaaççaaddeess oonntt ddeess ffoorrmmeess ggééoommééttrriiqquueess ssiimmpplleess ssaauuff qquu’’iill yy aa uunn jjeeuu aauu nniivveeaauu ddee llaa ffoorrmmee ddee llaa ttooiittuurree ttoouutteess lleess ffaaççaaddeess ddoonnnneenntt ssooiitt ssuurr llaa mmeerr ssooiitt ssuurr lleess rroocchhééss ÉÉccoollee dd’’aarrcchhiitteeccttuurree aa ppoorrttoo11998844 ppllaann ddee mmaassssee Voie mécanique Partie bâtie L’immeuble Vois mécanique LLeess 44 ppeettiitteess ttoouurrss aabbrriitteenntt lleess ssaallllee ddee ccoouurrss.. llaa pprreemmiièèrree iinnttuuiittiioonn ééttaaiitt ddee ppllaanntteerr ssuurr llee ssiittee uunn ggrraanndd bbââttiimmeenntt ccaarrrréé ffeerrmmééee ssuurr uunnee ccoouurr iinnttéérriieeuurr eett ffaaiissaanntt éécchhoo aauu ppaallaaiiss ééppiissccooppaall ..uunn ddeess pplluuss bbeeaauuxx bbââttiimmeenntt aanncciieenn ddee llaa vviillllee qquuii ooccccuuppee llaa mmêêmmee ppoossiittiioonn ppaarr rraappppoorrtt aauu fflleeuuvvee ppuuiiss ll’’aarrcchhiitteeccttee aa ccoommmmeennccéé aa rreeggaarrddeerr iill aa vvuu ll aauuttoorroouuttee ddoott iill ffaallllaaiitt ssee ccoouuppeerr eett llee fflleeuuvvee ssuurr llee qquueell iill vvoouullaaiitt ss oouuvvrriirr eett iill ccoommmmeennccéé aa ffaaiirree ddeess ttrroouuss ddaannss llee bbeeaauu qquuaaddrriillaattèèrree Il existe deux types de circulation : Verticale : on a des escaliers extérieurs complètement ouverts pour accéder à l’immeuble et des cages d’escalier Horizontale : il y a des couloire et des galeries AAllvvaarroo ssiizzaa ppaarrvviieenntt aa ttoouurrnneerr llee ddooss aa ttoouuss lleess ppoonncciiffss ddee llaa mmooddeerrnniittéé iill jjoouuee ddee ll ooppaacciittéé pplluuttôôtt qquuee llaa ttrraannssppaarreennccee ddee ll ééppaaiisssseeuurr pplluuttôôtt qquuee llaa llééggèèrreettéé ddeess oobblliiqquueess eett ddeess ccoouurrbbeess pplluuttôôtt qquuee llaa ddrrooiittee ffrrooiiddee eett rraaiissoonnnnaabbllee .. IIll eenn rrééssuullttee uunn bbââttiimmeenntt qquuii nnee rreesssseemmbbllee aa rriieenn ddee ccoonnnnuu .. PPoouurrttaanntt cc’’eesstt ssiimmppllee lluummiinneeuuxx eett cchhaalleeuurreeuuxx.. Malgré la forme des fenêtres utilisé « forme rectangulaire de petit épaisseur » mais la bonne orientation des immeubles assure un bon éclairage Ce qu’on voit dans les salles et les galeries Il a fait une toiture inclinée pour un bon ensoleillement Et par ce qu’il a fait double hauteur au dernier étage Les matériau du construction : béton armé, et le verre CC’’eesstt uunnee hhaabbiittaattiioonn ppoouurr uunn ccoouuppllee àà PPOOVVOOAA DDoo VVAARRZZIIMM rrééaalliisséé eennttrree 11997733 eett 11997766.. ll’’hhaabbiittaattiioonn eett eennttoouurréé dd’’uunn ccoottéé ppaarr uunnee vvooiiee mmééccaanniiqquuee eett ll’’aauuttrree ccoottéé ppaarr ddeess hhaabbiittaattiioonn,, aalloorrss eellllee aa uunnee mmiittooyyeennnneettéé ddee 22 ccoottééss eett ddeess lliimmiitteess vvééggééttaalleess.. Façade est Façade ouest Façade nord Façade sud AAnnaallyyssee ffoonnccttiioonnnneell llee eett ssppaattiiaallee :: Circulation verticale Circulation horizontale Séjour Cuisine Sanitaire Chambre Plan de RDC Plan d’étage N MMaattéérriiaauuxx ddee ccoonnssttrruuccttiioonn Matériaux de construction : béton armé (les murs porteurs), verre, acier Il a disposé le séjour, la cuisine, au RDC, et l’espace nuit à l’étage dont tous ces espaces sont orientes vers le jardin pour avoir une belle LLooggeemmeennttss sscchhlleessiisscchheess (( bboonnjjoouurr ttrriisstteessssee)) BBeerrlliinn LLeess llooggeemmeennttss BBoonnjjoouurr TTrriisstteessssee ssoonntt aauu SScchhlleessiisscchheenn ddaannss llee qquuaarrttiieerr mmoonnttaaggnnee ddee ccrrooiixx de Berlin. Il a de Berlin. Il a ééttéé ccoonnssttrruuiitt eenn 11998822//8833 ..iill eesstt ccoommppoosséé ddee 4466 llooggeemmeennttss.. QQuuiinnttaa ddaa MMaallaagguueerriiaa llooggeemmeennttss EEvvoorraa,, PPoorrttuuggaall11997777 CCiittéé ppooppuullaaiirree ddee 11220000 uunniittééss 2277 HHeeccttaarreess EEnnsseemmbbllee dd’’hhaabbiittaattiioonnss QQuuiinnttaa ddaa MMaallaagguueeiirraa EEvvoorraa 11997777  Piscine Leça da Palmira (Portugal) ( 1966 ) AAnnaallyyssee dduu pprroojjeett LLooggeemmeenntt BBOOUUCCAA PPOORRTTOO 1973–1977 IInnttrroodduuccttiioonn AApprrèèss llaa rréévvoolluuttiioonn dduu 2255 aavvrriill 11997744 une organisation une organisation aappeellllééee SSAAAALL sseerrvviicciioo ddee ambulatorio ambulatorio a été établie a été établie ppoouurr rréégglleerr lleess pprroobbllèèmmeess dduu llooggeemmeenntt aauu PPoorrttuuggaall.. AAllvvaarroo SSiizzaa aa ttrraavvaaiilllléé ppoouurr cceettttee oorrggaanniissaattiioonn eennttrree 11997733 eett 11997777 dduurraanntt cceettttee ppéérriiooddee iill aa ccoonnççuu lleess llooggeemmeennttss BBoouuççaa:: PPRREESSEENNTTAATTIIOONN cc’’eesstt uunn eennsseemmbbllee dd’’hhaabbiittaattiioonn àà ppoorrttoo rrééaalliisséé eennttrree 11997733--11997777 CC’’eesstt uunnee rreepprroodduuccttiioonn dd’’uunnee oorrggaanniissaattiioonn ssppaattiiaallee eessqquuiissssééee qquueellqquueess aannnnééeess aauuppaarraavvaanntt ppoouurr uunn pprroojjeett ddee lloottiisssseemmeenntt àà OOvvaarr.. Voie mécanique Immeuble Chemin de fer Plan de masse N LLee pprroojjeett ssee ccoommppoossee ddee 44 bbaannddeess ppaarraallllèèlleess ddee llooggeemmeennttss ttrraannssvveerrssaannttss iinncclliinnééeess llééggèèrreemmeenntt ppoouurr lleess ééllooiiggnneerr dduu cchheemmiinn ddee ffeerr,,ffoorrmmaanntt 33 rruueess aauuxx eexxttrréémmiittééss ddeessqquueelllleess ssoonntt iimmppllaannttééss lleess ééqquuiippeemmeennttss.. UUnnee ggaalleerriiee rreelliiee aauu nnoorrdd lleess bbââttiimmeennttss eett pprroottèèggee ll’’eennsseemmbbllee ddeess nnuuiissaanncceess dd’’uunnee vvooiiee ddee cchheemmiinn ddee ffeerr.. Maquette du projet AAnnaallyyssee ssppaattiiaallee eett ffoonnccttiioonnnneellllee :: LLaa ffoorrmmee :: oonn rreemmaarrqquuee ll’’aapppplliiccaattiioonn dd’’uunn pprriinncciippee ddee ll’’aarrcchhiitteeccttee qquuii eesstt ll’’uuttiilliissaattiioonn ddeess ffoorrmmeess rréégguulliièèrreess ssuuiivvaanntt lleess ffoorrmmeess ddééjjàà eexxiissttaanntteess ssuurr llee ssiittee .. OOnn llee ccoonnssttaattee pprréécciisséémmeenntt àà ppaarrttiirr ddee llaa ffoorrmmee ddee cchhaaqquuee ppiièèccee eenn ppaassssaanntt ppaarr llaa ffoorrmmee ddee llooggeemmeenntt Espaces nuit:Les chambres Sanitaires espaces humides Circulation horizontale:Halls Circulation verticale:Les escaliers 1/300e PLAN DU RDC Circulation verticale: escaliers séjour cuisines circulation horizontale: hall Plan du 1er niveau 1/300e TTaabblleeaauu ddeess ssuurrffaacceess EESSPPAACCEE SURFACE/M SURFACE/M2 CChhaammbbrreess 2244 SSééjjoouurr 1188 CCuuiissiinnee 1122 SSDDBB 66 WWCC 11 CCiirrccuullaattiioonnss 2222 TToottaall 8833 Système modulaire Système modulaire Façade sud Façade nord CCoonncclluussiioonn:: Alvaro Siza est un architecte qui Alvaro Siza est un architecte qui rreessppeeccttee llaa nnaattuurree,, iill eessssaaiiee ddaannss ttoouutteess sseess rrééaalliissaattiioonnss dd’’ééppoouusseerr llaa ffoorrmmee dduu tteerrrraaiinn eett ggaarrddeerr ssaa topographie topographie ..

Aucun commentaire: